/files/pro/i_0177/westland.jpg

Westland

Geert Reitsma sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwortdanders/Live #1 Internationaal op 10 april in Den Haag over projecten in China, het Midden Oosten en de Kwaliteitsagenda Westland.

Presentatie Nederlandwordtanders/Live #1

Kwaliteitsagenda Westland

“Acht programmapunten van de Visie Greenport Westland zijn opgenomen in de Kwaliteitsagenda Westland. De kwaliteitsagenda is vooral bedoeld als afstemmingskader voor de uitvoering en als ruimtelijke strategie van de Greenportvisie Westland. Deze strategie is opgesteld is op basis van een onderzoek naar de ruimtelijke identiteit van het Westland.

Er wordt uitgegaan van het onderscheid in productiegebieden, woongebieden en de landschappelijke onderlegger. De doelstelling van de kwaliteitsagenda is het voorzien in duurzame ruimtelijke structuren en beelden als onderdeel van de landschappelijke onderlegger, waarmee zowel de productie- als woongebieden kunnen worden gefaciliteerd. Zo kan de balans tussen wonen en werken worden verbeterd.

In de uitvoering van de strategie worden in de kwaliteitsagenda de verschillende ruimteclaims en sectorale opgaven van de Greenportvisie Westland met elkaar gecombineerd in een samenhangende landschappelijke cascostructuur. Deze cascostructuur bestaat uit een aantal zones die elk betrekking hebben op een deel van het grondgebied van de gemeente Westland met een bepaald thema. Elke zone omvat weer een aantal projecten. In de kwaliteitsagenda is per zone aangegeven welke relevante projecten daarvan deel uitmaken, wanneer die projecten moeten worden gerealiseerd en hoe deze worden gefinancierd.

Samenwerkingspartijen
Greenport Westland/Oostland, Stadsgewest Haaglanden, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Delfland, LTO Glastuinbouw, Flora Holland

Financiering
De uitvoering en financiering van de kwaliteitsagenda was gekoppeld aan diverse programmpunten van de Visie Greenport Westland 2020, met als belangrijkste de herstructurering van de glastuinbouw en het realiseren van de regionale wateropgave.

Beslissende factor
In de Visie Greenport Westland 2020 heeft de gemeente Westland het gewenste ruimtelijke toekomstbeeld beschreven en aangegeven welke veranderingen noodzakelijk zijn om dat te bereiken. De visie bevat richtinggevende uitspraken over hoe de gemeente haar rol ziet ten aanzien van het glastuinbouwcomplex en andere ruimtevragers. Een belangrijke aanleiding voor het maken van de Kwaliteitsagenda Westland werd gevormd door het ontbreken van een integraal en samenhangend kwaliteitskader in de uitvoering van de visie.

Vernieuwend
De Kwaliteitsagenda Westland grijpt de herstructurering van de glastuinbouw aan voor de creatie van een aantal ecologisch-recreatieve zones, binnen een integraal ruimtelijk kader en gekoppeld aan de uitvoeringsagenda van de Visie Greenport Westland 2020. De kwaliteitsagenda vormt eveneens een schakel tussen de belangen van de glastuinbouwsector en de regionale belangen van de Provincie Zuid Holland en Stadsgewest Haaglanden. De kwaliteitsagenda definieert unieke ontwerpopgaven door de integratie van ruimteclaims, zoals in de Poelzone waar wonen met waterberging werden gecombineerd.

Ontwerp
De toegevoegde waarde van het ontwerp was het introduceren van ruimtelijke kwaliteit als schakel in de herstructurering van een van Nederlands grootste economische clusters.

Drijfveer en ambitie
Na afronding van de Kwaliteitsagenda Westland ben ik vooral actief in het Midden Oosten en China, waar ik eveneens werk aan unieke ruimtelijke opgaven binnen de context van grote economische transformaties.”

internationaal

websitegeertreitsma.jpg

Geert Reitsma

Geert Reitsma (Vlaardingen, 1972) is projectdirecteur bij OMA. Hij leidde projecten over heel Europa, China en het Midden-Oosten. Eerder werkte hij voor diverse ontwerpbureaus en doceerde hij aan de TU Delft en de Peking Universiteit in Beijng. Reitsma is opgeleid aan de TU Delft, als architect en stedenbouwer. Momenteel verdeelt hij zijn tijd tussen Rotterdam en Doha, tot voor kort was hij gestationeerd in Beijing, China en Abu Dhabi, UAE. Geert Reitsma levert tijdens de bijeenkomst Nederlandwortdanders/Live #1 een bijdrage over Chinese hyperproductie. Na de bijeenkomst volgt er meer informatie over zijn project, in woord en beeld.

project

Westland

website

http://www.oma.com

social media