• /files/pro/i_0213/thermenwestpoort.jpg
  • /files/pro/i_0213/warmsterdamhotspotjpg.jpg
  • /files/pro/i_0213/warmsterdamhittestripwarmsterdamjpg.jpg

Warmsterdam

Amsterdam heeft een probleem. Als we alle warmte zouden opvangen die we in Amsterdam jaarlijks weggooien, zouden we meer dan voldoende hebben om elke woning comfortabel te verwarmen en van warm tapwater te voorzien. Dus waarom doen we dat niet?

Curator/ontwerper Jeroen Atteveld sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag over de energietransitie en stelde twee van zijn mogelijkmakers voor: Jannis van Zanten en Rienke Groot.

De voordelen van het gebruik van warmte in plaats van gas zijn legio, maar het netwerk om warmte te distribueren van drie grote energiecentrales naar woningen ontbreekt grotendeels. En warmte is onbekend, dus onbemind. Het onderzoek Warmsterdam, dat Jeroen Atteveld in samenwerking met Dingeman Deijs uitvoerde in het kader van het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs, laat zien hoe warmte voelbaar en zichtbaar wordt in de stad en een kwaliteitsimpuls kan geven aan de openbare ruimte.

Warmsterdam. Nieuwe hotspots voor de stad
Klimaat- en energievraagstukken spelen de komende jaren een steeds prominentere rol bij de inrichting van onze steden en landschappen. Zijn we op die veranderingen voorbereid? Warmsterdam is een onderzoek naar de ruimtelijke kansen voor de stad van de aankomende energietransitie. In het bestaand adagium binnen duurzame stedenbouw (reduceren energievraag - reststromen benutten - duurzaam opwekken) wordt vooral nadruk gelegd op de laatste. Hoewel dit belangrijk is, is er nog veel energie te winnen door bestaande reststromen beter te benutten. Jaarlijks wordt er in Nederland het equivalent van de energieproductie van tien kolencentrales in de vorm van restwarmte in het oppervlaktewater en de lucht geloosd. Een netwerk om deze verloren restwarmte nuttig in te zetten ontbreekt. Wij propageren de omslag naar een slim en zichtbaar warmtenetwerk, zodat we niet afhankelijk worden van gas dat we over tien jaar moeten importeren.

In Warmsterdam wordt ingezet op het maken van een warmtenetwerk dat op strategische plekken in de stad zijn functie en waarde laat zien aan het grote publiek. We introduceren een robuust en slim warmtenetwerk, waarin grote en kleine restwarmte producenten warmte kunnen afstaan. In de stad worden op de knooppunten van de nieuwe warmte infrastructuur hotspots (grote warmtebuffers) gerealiseerd. In deze hotspots wordt het warme water gebufferd, voordat het wordt afgenomen. Aan deze hotspots en op strategische plaatsen elders aan de warmte infrastructuur kunnen publieke functies gekoppeld worden die de betekenis van een warmtenet voor het voetlicht brengt. Door het aantrekkelijk maken van warmtebuffers, warmtecentrales en warmte-infrastructuur transformeert warmte van onzichtbaar en niet interessant naar een trots onderdeel van een moderne urbane, duurzame samenleving.

het hele onderzoek op de site van het College van Rijksadviseurs http://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2015/04/09/young-innovators-warmsterdam

mogelijkmakers

JeroenAtteveldzw.jpg

Jeroen Atteveld

Jeroen Atteveld is curator van Live#5 en werkt bij Heren 5 Architecten. Samen met Dingeman Deijs (Dingeman Deijs Architect) werkte hij aan Warmsterdam, een project over warmte-innovatie dat tot stand kwam binnen het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs. Zij werken in een intensief samenwerkingsverband aan klimaat gerelateerde ruimtelijke opgaven van de toekomst in de stedelijke omgeving. Van innovatieve multifunctionele waterbergingen tot nieuwe zichtbare warmtenetwerken. Per project organiseren zij teams van experts, bedrijfseconomen, fotografen, probleemeigenaren en beleidsmakers om zo de juiste input te krijgen voor een betekenisvol ontwerp. Jeroen Atteveld studeerde in 2011 af aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam met het project ‘Thermen Westpoort’, waarmee hij in 2010 de Archiprix won. Hij werkte voorheen bij VVHK Architecten en HCP Architects (India).

project

Warmsterdam

website

http://www.jeroenatteveld.nl