/files/pro/i_0174/RuimtevoorenergiePosad2ws2.jpg

Ruimte voor energie

Het bureau Posad inventariseert de maximale energieopbrengst uit duurzame bronnen en vergelijkt die met de totale energiebehoefte. Het stevent af op een ontnuchterende conclusie: Nederland is te klein om te draaien op duurzame energie van eigen bodem. Dat volgt uit een ware safari langs databanken, grootverbruikers en eigen buren.

Presentatie Nederlandwordtanders/Live #1

Boris Hocks sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal op 10 april in Den Haag over ruimte voor energie.

"Voor het ministerie van I&M en EZ werkte Posad samen met 3E, Alterra en Machiel Bakx aan het ontwerpend onderzoek ‘Ruimte voor duurzame energie’. Het onderzoek geeft antwoord op twee hoofdvragen: “Wat zijn de ruimtelijke consequenties van een energietransitie naar 100% duurzame energie?” en “Wie is de initiatiefnemer voor deze transitie?” Aan de hand van een model waarmee de maximalisatie van duurzame energie in beeld gebracht wordt en drie casestudies wordt antwoord gegeven op deze vragen. Het onderzoek zal in de toekomst gebruikt worden voor verder onderzoek en beleidsvorming over ruimte en energie. De resultaten zijn eveneens onderdeel van de IABR 2014.

Nederland kan in 2050 volledig duurzaam in haar energiebehoefte voorzien, maar:
alle mogelijkheden voor energieopwekking, op land en zee, zijn noodzakelijk
iedereen - elke partij in Nederland - moet meedoen, zonder uitzonderingen
de transitie komt uit de markt – bewoners, bedrijven, agrariërs, industrie – en wordt geholpen door overheden
dit vraagt een nieuwe rol voor de overheid: sterk faciliterend
dit vraagt ook een andere instelling van de andere partijen; bewoners, bedrijven, agrariërs en de industrie.
alles moet tegelijk; besparen èn produceren, ook op een Europees niveau
het heeft een grote impact op – vooral - het open landschap
de duurzame energieproductie gaat niet overal gelijk op met de vraag; er ontstaan productiegebieden en gebieden met een vraag.
maximaal besparen is essentieel om de vrijheid te hebben om keuzes te maken voor een strategie of landschappelijke inpassing.

Beslissende factor
De beslissende factor voor het slagen van dit project was de samenwerking tussen het ministerie van I&M en Economische zaken, en het ruimtelijk denken van beiden.

Vernieuwend
Vernieuwend aan dit project is de bewustwording van de enorme omvang van het probleem en inzicht in de ruimtelijke transformatie van Nederland wanneer we voor 100% gebruik maken van duurzame energie.

Ontwerp
Ontwerpend onderzoek is voor deze opgave van groot belang. Inpassingsstudies zijn al veel vaker gedaan. Maar de link met de omvang van de energieopgave is nog nooit gemaakt. Wij willen aantonen hoe het land eruit ziet bij een maximale inzet. Want het uitgangspunt om heel Nederland vol te zetten met windmolens is waanzinnig en irrationeel. De energieopgave is niet eerder op deze manier verbeeld.

Persoonlijke drijfveer en ambitie
Ontwerpers zijn nu maar incidenteel betrokken bij de energieopgave. Ik denk dat we hier dezelfde kant mee op moeten als met de wateropgave. Waterbeleid is al overal aanwezig. Op alle schaalniveaus is een ontwerper betrokken. Er is behoefte aan een breed, nationaal energieprogramma, vergelijkbaar met het deltaprogramma. Onze studie toont die noodzaak aan."

internationaal

BorisZWsite.jpg

Boris Hocks

Boris Hocks (1975) is oprichter en partner bij Posad Spatial Strategies. Als stedenbouwkundig ontwerper is hij zich bewust van de verschillen en relaties tussen de verschillende schaalniveaus en richt hij zich specifiek op regionaal ontwerp en ruimtelijke strategieën; het zoeken naar de combinaties van waterbouw, infrastructuur, stedelijke- en landschappelijke ontwikkeling. De economische, ecologische en ruimtelijke opgaven van gebieden vragen om een integrale oplossing. Deze oplossingen zoekt Hocks in de ‘ruimtelijke strategieën’, door ontwerpend onderzoek met een hoge mate van flexibiliteit en oplossingsgerichtheid.

project

Ruimte voor energie

website

http://www.posad.nl