• /files/pro/i_0158/polderdakzuidasnederlandwordtanders2.jpg
  • /files/pro/i_0158/polderdakzuidasnederlandwordtandersbewat.jpg
  • /files/pro/i_0158/polderdakzuidasnederlandwordtandersopeni.jpg
  • /files/pro/i_0158/polderdakzuidasnederlandwordtanders.jpg

Polderdak Zuidas

Het klimaat verandert. Winters worden kouder, zomers warmer en stortbuien heftiger. In steden wordt het steeds lastiger om buien goed op te vangen en af te voeren. Het innovatieve concept Polderdak biedt een rendabele oplossing die zorgt voor waterberging op daken in dichtbebouwde gebieden. Op 24 oktober is als eerste pilot het Polderdak Zuidas geopend, op het dak van Broedplaats Old School aan de Amsterdamse Kop Zuidas.

Unieke samenwerking
'De initiatiefnemer is Green Business Club Zuidas, een impactorganisatie vanuit het bedrijfsleven die lokale en duurzame projecten initieert. De Dakdokters B.V. heeft het concept ontwikkeld en in participatie met Dienst Zuidas, Waternet en Ingenieursbureau Amsterdam gerealiseerd. Deze samenwerking is uniek.

Concept
Polderdak Zuidas is het eerste dak dat primair een alternatieve waterberging is en daarnaast de voordelen heeft van een groen dak. De essentie van de constructie is een dijk met afsluitbare openingen en dragers voor het groene dak. Het regenwater wordt tegengehouden door de dijk en tijdelijk vastgehouden onder het groen. Na de bui loopt het water gefaseerd weg. Zo wordt het rioolstelsel ontzien. De hoogte van de dijk is afhankelijk van de draagcapaciteit van het gebouw. Polderdak Zuidas heeft een omvang van 1000 m2 en een dijk ter hoogte van 70 millimeter. De capaciteit van 70m3 is vergelijkbaar met de opvangcapaciteit van 175 m2 oppervlakte water.

Verdienmodel
Het opvangen van hemelwater is traditioneel een opgave voor de gebiedsontwikkelaar. Op de Zuidas is de gemeente Amsterdam hiervoor verantwoordelijk. Zij realiseert dit door de aanleg van oppervlaktewater in de schaarse, beschikbare ruimte. De kosten hiervoor worden via de grondprijs doorbelast aan gebouwontwikkelaars. Door water op te vangen op het dak, geeft een gebouwontwikkelaar mede invulling aan deze opgave. In dichtbebouwde stedelijke gebieden zijn de bouwkosten van een vierkante meter Polderdak 30 tot zelfs 200% goedkoper dan de kosten voor traditionele watercompensatie. Dit creëert een innovatieve win-win situatie voor gebied- en gebouwontwikkelaar. ‘Innovatief? Dit kan een exportproduct zijn!’, aldus Christoph Maria Ravesloot, lector Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid aan de Hogeschool van Rotterdam.

Ook voor de gebruiker van het gebouw en de maatschappij als geheel biedt Polderdak Zuidas voordelen. Voor de gebruiker zullen de exploitatiekosten lager uitvallen. Afhankelijk van de situatie en gebouwconditie is naar verwachting een besparing van 10 tot 30% op de energielasten mogelijk. De maatschappelijke baten zijn minder ‘smart’ te kwantificeren. In het algemeen biedt een groen dak kansen voor biodiversiteit, voedselproductie, het dempen van geluid, koeling van stedelijke hitte en het afvangen van fijnstof. Daarbij levert Polderdak Zuidas direct een zichtbare en aantrekkelijke buitenruimte met flora en fauna op.

Pilot, showcase en onderzoeksobject
Op dit moment zijn er weinig objectieve data over de meerwaarde van waterbergende groene daken beschikbaar. In samenwerking met kennisinstellingen worden deze data de komende jaren verzameld. Met als doel om van de pilot en showcase Polderdak Zuidas een solide business case op te stellen, zodat er in Amsterdam, Nederland en daarbuiten veel meer Polderdaken komen.'

Friso Klapwijk (algemeen directeur Dakdokters), Kasper Spaan (senior planadviseur Waternet) en Sacha Stolp (projectmanager Polderdak Green Business Club Zuidas)

duurzame stad smart funding